PTSD køreplan

Der findes ingen køreplan eller drejebog, som passer til alle.
Alle sager er individuelle – men her er lidt du kan støtte dig til!

1) Lidelsen. Forhold dig til sygdommen, for den er en del af dig! PTSD står for Post Traumatic Stress Disorder eller posttraumatisk stresslidelse på dansk.
PTSD er en kronisk psykisk sygdom, som kan opstå efter, at man er vidne til, eller selv har deltaget i, livstruende hændelser såsom krigshandlinger, kidnapning, tortur, overfald eller alvorlige ulykker. Lidelsen ledsages ofte af depression, angstlidelser, misbrug, hukommelsesproblemer, samt andre fysiske og psykiske lidelser. Det fører til, at personen fungerer dårligere socialt og i familien. Kompleks PTSD har altid rod i barndommen. Link

2) Legater. Økonomisk hjælpe til behandling, udstyr mm fra Soldaterlegatet eller SSOP. Det er typisk din pårørende eller anden person (socialrådgiver), som skal søge for dig.

3) Veterankortet. Mange rabatter. Link

4) Arbejdsskadeanmeldelsen. Måske det vigtigste dokument!
Du skal have alt med – virkeligt alt!. Find dine gamle dagbøger. Du skal forholde dig til din udsendelse og hvordan du har det i dag. Du bør få hjælp fra VETC til at udfylde den og den kan nemt fylde mange sider.
Anmeldelsen skal via din egen læge, som fremsender den til AES.

Du bør reducere familie traumatiske oplevelser, såsom at din mor døde, da du var fire år eller du lige er blevet skilt. Til gengæld betyder selvmordstanker og -forsøg, tabte venner, mistet netværk, skilsmisse og misbrug meget. Sorry, men sådan er det…

Tidspunktet for din PTSD, er vigtigt at få placeret i anmeldelsen. Det har betydning for, hvad du er berettiget til at få økonomisk. Hvad tjente du da PTSD brød ud og hvad er du endt på nu.

5) Psykiatersamtalen. Hvis arbejdsskadeanmeldelse var det vigtigste dokument, så er psykiatersamtalen den vigtigste samtale!
Samtalen tager 2-3 timer, hvor du skal genfortælle alt fra din barndom til arbejdsskadeanmeldelsen. Det dokument, som kommer ud af denne samtale, er det primære dokument for hele din sag og som der fremadrettet altid vil blive henvist til.

AES anerkendt 74 % af de anmeldte sager mod at de afviser 60% af almindelige civile sager.

6) Behandling. De typiske behandlingsformer er psykologsamtaler og medicin. Medicin skal indtages i mere end tre måneder, før du oplever den rigtige virkning.
Der findes andre behandlingsformer såsom øreakupunktur (NADA) og CBD-olie. Link

7) Méngrad eller Varigt mén. For PTSD er méngraden max. 35% og det kan være svært at få mere end 15-20%. Oversigten over méngrad Link.
Graden er løftet fra 25% til 35% for at tilgodese kombinations lidelser, men det kan AES ikke håndtere. Det tager typisk 8-16 måneder at få den første afgørelse.

Hvis du får under 15%, bør du anke sagen. Netop 15% er adgangsgivende for andre erstatninger såsom ”tabt arbejdsfortjeneste”. Du kan via Soldaterlegatet få økonomisk hjælp til advokat, som kan overtage anken/second opinion for dig.

Pengene bør sættes ind på en kreditbeskyttet konto. Økonomisk rådgivning siger typisk: 1) betal gæld, 2) reducer løbende omkostninger, 3) køb fast ejendom uden gæld, 4) pensionsopsparing, 5) investeringer.

Eksempel: Godtgørelsen bestemmes ud fra en takst, der reguleres hvert år. I 2018 udgør godtgørelsen 8.790 pr. méngrad. Dermed få du en godtgørelse på 87.900 kr., hvis din méngrad fastsættes til 10%.

8a og 8b blandes ofte sammen. De mindre meget om hinanden – den ene før skaden anmeldes og den anden efter skaden.

8a) Tabt arbejdsfortjeneste (TA). Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er en kompensation (“nettotab”-erstatning), som medfører, at du ikke går ned i løn, mens du er sygemeldt og indtil du igen kan begynde at arbejde, eller du får et erhvervsevnetab (se 8b).

8b) Tab af erhvervsevne. Det økonomiske tab fra det tidspunkt, hvor din PTSD bliver diagnosticeret og fremadrettet. Dette har størst økonomiske betydning for dig. Det tager typisk op til 18 måneder.
Beløbet kan kapitaliseres (udbetales på forhånd), men her bør du søge hjælp hos en økonomisk rådgiver. VETC bruger et økonomisk rådgivningsvirksomhed som typisk vil rådgive dig til at få betalt din gæld og få nedbragt dine løbende omkostninger.

Eksempel: Hvis erhvervsevnen er nedsat med 25 %, og indkomsten ved PTSD udbrud var 300.000 kr. medfører det 300.000 x 0,25 x 10 = 750.000 kr.
Din alder har betydning for erstatningens størrelse. Erstatningen nedsættes med 1 % for hvert år efter du er fyldte 39. år og 2 % efter det fyldte 54. år og frem til det 69. år.

9) Svie og smerte. Godtgørelse for svie og smerte er en takst som bliver reguleret årligt. I 2018 udgør den 200 kr. pr. dag du er sygemeldt, men max. 100.000 kr. Der stilles ikke krav om, at du skal være sengeliggende i perioden. Som udgangspunkt kan du modtage godtgørelse for svie og smerte indtil, at du er klar til at genoptage din hverdag igen. Der kan nemt gå 2 år før det bliver afgjort.

Note: Aktstykke 426 betyder at udsendelser før 14. august 1996, er berettiget til kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte fra skadestidspunktet og frem til fastsættelsen af den varige méngrad.

10) Tjenestemandslignende pension og børnepension fra Forsvaret (aktstykke 425) afgøres ud fra dit endelige erhvervsevnetab, hvis du har minimum 15% mengrad og ikke længere er ansat i Forsvaret. Det betyder, at du ligestilles med en tjenestemand ift. pension og det gælder også dine børn. Din pension fra Forsvaret kan være 5.000 kr./mdr. til pensionsalder. Når du har fået godkendt aktstykke 425 skal du selv kontakte AES med navn, CPR og NemKonto på dine børn. Børnepension er ca. 1.473 kr./mdr./barn uden 21 år (2022 beløb).

Din aktstykke 425 søges via en blanket som automatisk komme i din e-boks. Forsvaret folder

11) FN-erstatning. Den gives til soldater, der er kommet til skade under en FN-ledet mission og erstatning hænger sammen med din danske bestemte méngrad. Det tager typisk to år at få behandlet en ansøgning. Erstatningen udgør 700 $ (4.693 kr.) pr. méngrad.

12) Privat pensionselskab. Der er en stor del økonomi at hente i dit eget pensionselskab. Så kontakt dem og få socialrådgiver fra veterancenteret til at hjælpe dig, hvis de bruger for lang tid. Bemærk at evt. førtidspension modregnes din private forsikring.

13) Dine børn. Det vigtigste i dit liv. Søg råd hos socialrådgiver ved veterancenteret, hvis du har udfordringer på dette område ala vredesudbrud og hvad det kan føre til. Dine børn kan udvikle sekundær PTSD.
De kan deltage i børnegrupper via VETC, SSOP børncamp, DIF sommercamp, …

14) Samliv. Pas på din bedre halvdel og lav noget sammen hver uge uden børn.
Kurset PREP står for ”Prevention and Relationsship Enhancement Program”. Det er for par og gennemføres over en weekend.
Din samlever kan få pårørendesamtaler via VETC.

15) Fællesskab. Netværket om veteraner er med rigtig mange aktører af mere eller mindre kvalitet. Se listen her på hjemmesiden
På Facebook findes der mange grupper såsom PTSD i sindet, Veterancafeer, Veterancenter, Veteranalliancen, Veteranstøtten, Veteraners levevilkår, BalkanVeteraner, etc. som kan give netværk og hvor du kan finde gamle venner.

16) Medaljer. Tal med VETC.
”Såret i tjenesten”-medalje gælder også for personer med PTSD og husk også medaljer til dine børn.

17) Fremtiden. Arbejde, fleksjob eller førtidspension? Tal med VETC og veterankoordinator eller Jobcenter. Det er meget individuelt. Husk at holde kommunen i kort snor og husk at lægetider har lang ventetid.

BIA (Brothers In Arms) – vi er der for hinanden!
(hvis du finder fejl og mangler i denne tekst bedes du kontakte webmaster)