Vedtægter

Her er vores vedtægter som pdf.

§ 1. Græsrodsbevægelsens navn er Veteran Café Nordvest og er en selvstændig organisation.

§ 2. Veteran Café Nordvests hjemsted er Holstebro Kommune og adressen er den til enhver tid siddende formands folkeregisteradresse.

§ 3. Veteran Café Nordvests formål er at skabe sociale rammer, være et frirum, et mødested for veteraner og pårørende, hvor veteraner uanset, hvor og med hvilken organisation, de har været udsendt, skal kunne møde ligestillede, til styrke for fællesskab, trivsel og samarbejde blandt veteraner.
Støtte skadede veteraner, så deres trivsel og velvære i hverdagen forbedres, herunder skal veteraner med psykiske mén kunne deltage i fællesskabet i større udstrækning end i dag, for at få en mere optimal hverdag.
Udbreder kendskabet til Veteran Café Nordvests arbejde til gavn for alle veteraner.
Desuden skal veteranen kunne få rådgivning og vejledning til løsning af problemer m.m. samt at rådgivere fra Veterancentret lejlighedsvis vil være til stede i Veteran Cafeens åbningstider.
Veteran Café Nordvest holder åben hver anden onsdag i de lige uger fra 1700 – 2000
Værterne på Veteran Café Nordvest skal underskrive en lovpligtig børneattest samt en tavshedspligtserklæring.

§ 4. Tegningsret for Veteran Café Nordvest har den til enhver tid siddende formand og kasserer.

§ 5. Generalforsamling:
På Veteran Café Nordvests generalforsamling vælges hvert år Caféens bestyrelse, som består af 1 formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. Herudover vælges en suppleant til bestyrelsen, en revisor og en revisor suppleant.
a. Valg af formand
b. Valg af kasserer
c. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
d. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
e. Valg af revisor
f. Valg af revisor suppleant
Formand og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år
Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år
Valgene er gældende for 2 år. Suppleanten vælges hvert år
Revisoren vælges for 2 år i lige år
Revisor suppleanten vælges hvert år
Cafeens bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand og sekretær, og fastsætter selv sin forretningsorden.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og er gyldig, når den er indvarslet 14 dage forud. Stemmeret har alle fremmødte
veteraner og deres nærmeste pårørende (samlever) fra Veteran Café Nordvests område (6 kommuner).
Pårørende kan som persongruppe ikke have flertal i bestyrelsen. Veteranen og dennes pårørende kan ikke sidde i bestyrelse på samme tid.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden ihænde senest 7 dage forud for generalforsamlingen.

§ 6. Caféens regnskaber fremlægges til behandling på Veteran Café Nordvests generalforsamling. Regnskabsåret følger kalenderåret.
a . Sponsorater og donationer

 1. Sponsorater/ donationer skænket til særlig anvendelse påføres
  bemærkning herom i regnskabet og indsættes/anvendes hertil via
  Veteran Café Nordvests konto.
 2. Evt. medfølgende regnskabsinstrukser følges.

  b. Offentlige puljemidler
 3. Offentlige puljemidler, der er tildelt til særlige formål, anvendes alene til disse formål. En eventuel medfølgende regnskabsinstruktion skal følges.
 4. Anvendelse af midler fra offentlige puljemidler er underkastet offentlig kontrol med særskilte krav til regnskabsførelse og regnskabsaflæggelse.
 5. Regnskabet skal forud for fremlæggelsen være revideret og påtegnet af revisoren.


§ 7. Sekretæren indkalder til værtsmøde en gang i kvartalet for at fastlægge vagtskema og drøfte løbende sager. Dagsorden udsendes af sekretæren mindst en uge før
mødet. Der føres et beslutningsreferat for møderne, der underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer. Referat findes i døgnmappe og på Veteran Café Nordvests hjemmeside.

§ 8. a. Ved opløsning af græsrodsbevægelsen skal dennes midler anvendes til fordel for veteraner og effekter anvendes til fordel for Danmarks Veteraner Nordvest
b. Ved omorganisering til en egentlig forening skal dennes midler overføres til fortsat støtte af arbejdet for Veteraner i Veteran Café Nordvests område, der omfatter Kommunerne: Holstebro – Struer – Lemvig – Ringkøbing-Skjern – Herning – Ikast-Brande.